Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: Marlies Arens Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, of coachtraject.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of coachee gestelde doel.
Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen na te komen naar de maatstaven die op het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever en/of coachee in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorden te zijn.

  

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever en/of coachee zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever en/of coachee hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever en/of coachee is bekend geworden. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever en/ of coachee uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Datzelfde geldt ook voor de door opdrachtnemer uit te brengen rapportages. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn
2. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan opdrachtnemer het bedrag van de factuur en de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door opdrachtnemer worden opgeschort, dit zonder dat opdrachtnemer op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is opdrachtnemer dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk op te schorten of te ontbinden.
4 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door opdrachtnemer plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of coachee is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van opdrachtnemer geleverde diensten.
2. Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 4).

 

Artikel 10. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever heeft het recht om deelname aan een begeleidings-of coachtraject te annuleren
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag het begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het  begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek tijdens een traject kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het gesprek in rekening te brengen met een minimum van € 80,-. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt dezelfde tarief gehanteerd.

Artikel 11. Geschillenbeslechting
1. Een klacht dient, binnen 6 weken na het incident, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Marlies Arens Coaching, Zuideinde 18, 1551EJ te Westzaan. De klacht wordt binnen ten minste 4 weken behandeld. Opdrachtnemer zal zich uiteraard inzetten om de klacht gezamenlijk op te lossen
2.Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.